Червень, 2008

Засідання правління благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області»

30 травня 2008 року відбулося чергове засідання правління благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області». Порядок денний:

Аналіз фінансово-господарської діяльності за чотири місяці 2008 року.

Стан надання медичної допомоги членам ЛК в березні-квітні 2008 року.

Про зміни та доповнення до Положення «Про порядок використання благодійних внесків на медичне забезпечення членів ЛК».

Про перебування громадян в БО «Лікарняна каса Житомирської області».

Детальніше

Положення про членство в благодiйнiй органiзацii "Лiкарняна каса Житомирськоi областi"

“З А Т В Е Р Д Ж Е Н О”

рішенням звітно-виборної конференції
протокол N 1 вiд “ 20 ” грудня 2003р.
із змінами та доповненнями,
затвердженими рішеннями правління
протокол №5 від 15.07.04 р., протокол №8-05 від 22.12. 05р.
протокол №2-07 від 03.04.07р., протокол №3-08 від 30.05.08р.,
протокол №5-09 від 02.10.09р., протокол №6-10 від 08.10.10р.,
протокол №6-11 від 16.12.11р., протокол №3-14 від 30.05.14р.,
протокол №1-15 від 03.03.15р., протокол №3-15 від 24.04.15р.
протокол №5-16 від 23.12.16 р., протокол №4-18 від 05.10.18р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ЧЛЕНСТВО В БЛАГОДIЙНIЙ ОРГАНIЗАЦII

“ЛIКАРНЯНА КАСА ЖИТОМИРСЬКОI ОБЛАСТI”

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Метою цього Положення є врегулювання відносин між керівництвом благодійної організації “Лікарняна каса Житомирської області” та її членами, впорядкування внесення вступних і щомісячних добровільних пожертвувань і  їх використання; положення розроблене відповідно до п.10.8 Статуту благодійної організації “Лікарняна каса Житомирської області” /надалі – ЛК /.

1.2. Членами ЛК можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, якi досягли 18 років, а також юридичні особи, котрі підтримують мету та завдання ЛК, надають їй матеріальну підтримку або іншу допомогу, що не суперечить чинному законодавству України.

1.3. Особи віком до 18 років користуються правом членства в ЛК за умови внесення одним із батьків добровільних пожертвувань в порядку, передбаченому п.4.4 цього Положення.

1.4. Юридичні особи, якi є членами ЛК, здійснюють повноваження через своїх представників.

 

2. ПРАВА ЧЛЕНIВ ЛК

 2.1. Члени ЛК мають право:

– на медикаментозне забезпечення, діагностичні обстеження, які передбачені Положенням „Про порядок використання добровільних пожертвувань на медичне забезпечення членів „Лікарняної каси Житомирської області” (ЛК)”, за умови, що на момент призначення обстеження, лікування внесено всю суму добровільних пожертвувань за період перебування в ЛК;

– брати участь в управлiннi справами ЛК;

– обговорювати питання діяльності ЛК;

– бути обраним до органів управління ЛК;

– брати участь в роботі ЛК;

– вносити пропозиції щодо включення питань до порядку денного Конференції ЛК;

– отримувати від ЛК інформацію щодо її діяльності;

– отримувати матеріальну й іншу підтримку від ЛК;

– добровільно виходити з ЛК без права повторного вступу;

– на захист і реалізацію своїх законних прав та інтересів;

– на здійснення власних творчих ідей.

2.2. Члени ЛК можуть мати iншi права, передбачені чинним законодавством, в тому числі право на звернення до відповідних органів у випадку невиконання ЛК вимог Статуту та норм чинного законодавства.

2.3. Громадяни набувають права членів ЛК через 3 календарних місяці з моменту вступу до організації після внесення ними вступного та трьох щомісячних добровільних пожертвувань. Моментом вступу до ЛК вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок ЛК.

2.3.1. В разі вступу до ЛК юридичної особи, її співробітники набувають права членів ЛК на наступний день після надходження вступного та одного щомісячного добровільного пожертвування на розрахунковий рахунок ЛК.

2.4. Член ЛК має право вносити добровільні пожертвування щомісяця, щоквартально, раз у півроку та в іншій формі за умови внесення всієї суми добровільних пожертвувань за відповідний період.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНIВ ЛК

3.1. Члени ЛК зобов’язані:

– дотримуватися вимог Статуту ЛК;

– виконувати рішення Конференції ЛК;

– не допускати вчинення дій, якi наносять шкоду діяльності ЛК;

– надавати допомогу в пропагуванні діяльності ЛК;

– своєчасно вносити добровільні пожертвування;

– дотримуватися положень і внутрішніх документів ЛК;

при отриманні картки члена ЛК мають надати такі документи: паспорт, ідентифікаційний номер, довідку з місця навчання, квитанції про сплату.

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ТА РОЗМIР ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕРТВУВАНЬ

4.1. Особи, які виявили бажання бути членом ЛК, вносять вступне добровільне пожертвування у розмiрi 5 /пять/ гривень.

4.2. Громадяни, за винятком осіб, зазначених у п.4.3, вносять щомісячні добровільні пожертвування у розмірі  до 3% від встановленого розміру мінімальної заробітної плати
(з 01.12.2018р. – 60 (шістдесят) грн.).

4.3. Пільгові членські внески у розмірі  (з 01.12.2018 р. – 30 (тридцять ) грн.) сплачують:

а) студенти до 23 років, які навчаються на денному стаціонарі навчальних закладів.

4.4. Один із батьків, який є членом ЛК, і має дітей віком до 18 років, може вносити додаткове пожертвування у розмiрi (з 01.12.2018 р.– 25 (двадцять пять) грн.) (незалежно від кількості дітей).

4.4.1.Новонароджені набувають членства в ЛК за умови сплати за них одним із батьків трьохмісячного розміру добровільних пожертвувань (75 грн.) у термін до 30 календарних днів із дати народження. В іншому випадку членство дитини наступає на загальних підставах, через 3 календарні місяці з моменту сплати.

4.4.2. Діти, які користувалися правом членства в ЛК згідно з пунктом 1.3 цього Положення, після досягнення повноліття (18 років) мають право на продовження членства в ЛК за умови внесення щомісячних добровільних пожертвувань (згідно з пунктами 4.2. або 4.3. цього Положення) протягом 90 календарних днів із дня досягнення повноліття. В іншому випадку членство наступає на загальних підставах, згідно з пунктом 2.3. цього Положення.

4.5 У разі призову на строкову службу, мобілізації до Збройних Сил України, виїзду за кордон на термін більше трьох місяців член ЛК має право (за заявою) призупинити внесення добровільних пожертвувань.

4.6. Внесення добровільних пожертвувань членами ЛК здійснюється у відділеннях банків та „Укрпошти” самостійно або шляхом утримання із заробітної плати бухгалтерією підприємства, установи, організації, в якій працює член ЛК, в разі укладення з ними договорів про співробітництво.

4.7. Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності можуть вносити повністю або частково добровільні пожертвування за своїх спiвробiтникiв у випадку їх членства в ЛК.

4.8. При невнесенні членом ЛК добровільних пожертвувань протягом трьох місяців підряд без поважних причин Правління може вирішити питання щодо виключення його з ЛК.

4.9. Повторний вступ до ЛК осіб, якi були виключені, не передбачений. Відновлення в ЛК проводиться згідно з «Тимчасовим положенням про відновлення громадян у ЛК» за рішенням Правління.

 

5. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

5.1. Внесені вступні та щомісячні добровільні пожертвування при вибутті з ЛК не повертаються.

5.2. Кошти та майно ЛК не розподіляються між її членами, а використовуються лише для виконання статутних завдань.

5.3. У випадку реорганізації ЛК активи та майно переходять до правонаступників, при лiквiдацiї – в дохід держави.

5.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Правління ЛК.

Детальніше

Медичний форум-2008

27-30 травня брали участь у роботі „Медичного форуму-2008”, який проходив на базі Національного Експоцентру України. На конференції «Організація лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню України» з доповіддю «Досвід медикаментозного забезпечення сільського населення благодійною організацією «Лікарняна каса Житомирської області» виступив Грищук С.М. – заступник виконавчого директора.

Детальніше

#medi