Положення про членство в благодiйнiй органiзацii "Лiкарняна каса Житомирськоi областi" | Лікарняна каса Житомирської області

Положення про членство в благодiйнiй органiзацii "Лiкарняна каса Житомирськоi областi"

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О”
рішенням звітно-виборної конференції
протокол N 1 вiд “ 20 ” грудня 2003р.
із змінами та доповненнями,
затвердженими рішеннями правління
протокол №5 від 15.07.04 р., протокол №8-05 від 22.12. 05р.
протокол №2-07 від 03.04.07р., протокол №3-08 від 30.05.08р.,
протокол №5-09 від 02.10.09р., протокол №6-10 від 08.10.10р.,
протокол №6-11 від 16.12.11р., протокол №3-14 від 30.05.14р.,
протокол №1-15 від 03.03.15р., протокол №3-15 від 24.04.15р.
протокол №5-16 від 23.12.16 р.,№4-18 від 05.10.18р.
протокол №2-19 від 17.05.2019р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО ЧЛЕНСТВО В БЛАГОДIЙНIЙ ОРГАНIЗАЦII
“ЛIКАРНЯНА КАСА ЖИТОМИРСЬКОI ОБЛАСТI”
 

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Метою цього Положення є врегулювання відносин між благодійною організацією “Лікарняна каса Житомирської області” та її членами, встановлення порядку внесення вступних і щомісячних добровільних пожертвувань; положення розроблене відповідно до п.10.8 Статуту благодійної організації “Лікарняна каса Житомирської області” /надалі – ЛК /.

1.2. Членами ЛК можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, якi досягли 18 років, а також юридичні особи, які підтримують мету та завдання ЛК, надають їй матеріальну підтримку або іншу допомогу, що не суперечить чинному законодавству України.

1.3. Особи віком до 18 років користуються правом членства в ЛК за умови внесення одним із батьків добровільних пожертвувань в порядку, передбаченому п.4.4 цього Положення.

1.4 Один із батьків, який є членом ЛК, і має дітей віком до 18 років, може вносити додаткове пожертвування, розмір якого визначений п. 4.4.

1.5. Юридичні особи, якi є членами ЛК, здійснюють повноваження через своїх представників.

 1. ПРАВА ЧЛЕНIВ ЛК

 2.1. Члени ЛК мають право:

– на медикаментозне забезпечення, діагностичні обстеження, які передбачені Положенням „Про порядок використання добровільних пожертвувань на медичне забезпечення членів „Лікарняної каси Житомирської області”, за умови, що на момент призначення обстеження, лікування внесено всю суму добровільних пожертвувань за період перебування в ЛК;

– брати участь в управлiннi справами ЛК;

– обговорювати питання діяльності ЛК;

– бути обраним до органів управління ЛК;

– брати участь в роботі ЛК;

– вносити пропозиції щодо включення питань до порядку денного Конференції ЛК;

– отримувати від ЛК інформацію щодо її діяльності;

– отримувати матеріальну й іншу підтримку від ЛК;

– добровільно виходити з ЛК без права повторного вступу;

– на захист і реалізацію своїх законних прав та інтересів;

– на здійснення власних творчих ідей.

2.2. Члени ЛК можуть мати iншi права, передбачені чинним законодавством, в тому числі право на звернення до відповідних органів у випадку невиконання ЛК вимог Статуту та норм чинного законодавства.

2.3. Діти до 18 років, що користуються правом членства в ЛК відповідно до п. 1.3. даного Положення, мають право на медикаментозне забезпечення, діагностичні обстеження, які передбачені Положенням „Про порядок використання добровільних пожертвувань на медичне забезпечення членів „Лікарняної каси Житомирської області”, за умови, що на момент призначення обстеження, лікування одним з батьків внесено всю суму добровільних пожертвувань за період перебування в ЛК.

2.4. Громадяни набувають права членів ЛК через 3 календарних місяці після внесення ними вступного та трьох щомісячних добровільних пожертвувань. Датою вступу до ЛК вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок ЛК.

2.5. В разі вступу до ЛК юридичної особи, її співробітники набувають права членів ЛК на наступний день після надходження вступного та одного щомісячного добровільного пожертвування на розрахунковий рахунок ЛК.

2.6. Член ЛК має право вносити добровільні пожертвування щомісяця, щоквартально, раз у півроку та в іншій формі за умови внесення всієї суми добровільних пожертвувань за відповідний період.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНIВ ЛК

3.1. Члени ЛК зобов’язані:

– дотримуватися вимог Статуту ЛК;

– виконувати рішення Конференції ЛК;

– не допускати вчинення дій, якi наносять шкоду діяльності ЛК;

– надавати допомогу в пропагуванні діяльності ЛК;

– своєчасно вносити добровільні пожертвування;

– дотримуватися положень і внутрішніх документів ЛК;

3.2. При отриманні картки члена ЛК громадяни мають надати такі документи: паспорт, ідентифікаційний номер, студентський квиток, квитанції про сплату.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ТА РОЗМIР

добровільних пожертвувань

4.1. Особи, які виявили бажання бути членом ЛК, вносять вступне добровільне пожертвування у розмiрi 5 /пять/ гривень.

4.2. Громадяни, за винятком осіб, зазначених у п.4.3, вносять щомісячні добровільні пожертвування у розмірі  до 3% від встановленого розміру мінімальної заробітної плати – 60 (шістдесят) грн..

4.3. Добровільні пожертвування у розмірі – 30 (тридцять ) грн. сплачують:

а) студенти до 23 років, які навчаються на денному стаціонарі навчальних закладів;

б) особи, вказані в п.5.1 даного Положення.

4.4. Один із батьків, який є членом ЛК, і має дітей віком до 18 років, може вносити додаткове пожертвування у розмiрi 25 (двадцять пять) грн. (незалежно від кількості дітей).

4.5. Новонароджені користуються правами члена ЛК за умови сплати за них одним із батьків трьохмісячного розміру добровільних пожертвувань (75 грн.) у термін до 30 календарних днів із дати народження. В іншому випадку членство дитини наступає на загальних підставах, через 3 календарні місяці з моменту сплати.

4.6. Діти, які користувалися правами членів ЛК згідно з пункту 1.3 цього Положення, після досягнення повноліття (18 років), мають право на набуття статусу члена ЛК за умови індивідуального продовження внесення щомісячних добровільних пожертвувань (згідно з пунктами 4.2. або 4.3. цього Положення) протягом 90 календарних днів із дня досягнення повноліття. В іншому випадку вступ до ЛК здійснюється на загальних підставах, згідно з пунктом 2.4. цього Положення.

4.7. У разі призову на строкову службу, мобілізації до Збройних Сил України, виїзду за кордон на термін більше трьох місяців член ЛК має право (за заявою) призупинити внесення добровільних пожертвувань на період існування вказаних обставин.

4.8. Внесення добровільних пожертвувань членами ЛК здійснюється у фінансових установах самостійно або шляхом утримання із заробітної плати бухгалтерією підприємства, установи, організації, в якій працює член ЛК, в разі укладення з ними договорів про співробітництво.

4.9. Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності можуть вносити повністю або частково добровільні пожертвування за своїх спiвробiтникiв у випадку їх членства в ЛК.

 1. ОКРЕМІ ВИПАДКИ

5.1. У виключних випадках (пологи) діти до 18 років, що користуються правом членства в ЛК відповідно до п. 1.3. даного Положення, можуть отримати за рішенням правління картку члена ЛК.

5.2. У разі відсутності добровільних пожертвувань від члена ЛК протягом трьох місяців підряд без поважних причин Правління може вирішити питання щодо його виключення з ЛК.

5.3. Повторний вступ до ЛК осіб, якi були виключені, не передбачений.

5.4. Відновлення в ЛК проводиться згідно з «Тимчасовим положенням про відновлення громадян у ЛК» за рішенням Правління.

5.5. У разі смерті фізичної особи її перебування в ЛК припиняється. Набуття прав та обов’язків члена ЛК в порядку правонаступництва не допускається.

 1. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

6.1. Внесені вступні та щомісячні добровільні пожертвування при припиненні членства в ЛК не повертаються.

6.2. Кошти та майно ЛК не розподіляються між її членами, а використовуються лише для виконання статутних завдань.

6.3. У випадку реорганізації ЛК активи та майно переходять до правонаступників, при лiквiдацiї – в дохід держави.

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Правління ЛК.

Детальніше


29 коментарів

 1. галина

  Серпень 2, 2011 at 22:19

  Я член ЛК Житомирської обл. від дня її заснування. 27.07.11 р. обласний ревматолог призначив мені лікування від реактивного артриту/артрозу. В той же день я проконсольтувалась із лікарем ЛК Бевх І. Чи отримаю я ліки по ЛК, які виписав обласний ревматолог? Вона запевнила мене, що всі ліки я отримаю по ЛК на 10 днів лікування. Але в Овручі мені замість мелоксікаму видали ревмоксікам, а озерлік мені не видали взагалі. Довелось купувати за власні гроші. Шприців мені видали 5 штук на 10 днів хоча призначено мені 30 уколів. Отже мені довелося купувати ще 25 ампул Мукосату по 18.5 грн за штуку в аптеці в старому приміщенні обл.лікарні. І ще 25 шприців.

 2. Експерт

  Серпень 4, 2011 at 10:34

  Шановна Галина, доброго дня!
  Відповідаємо на Ваше запитання.
  Медична допомога при реактивному артриті/артрозі надається Лікарняною касою за протоколами лікування, затвердженими управлінням охорони здоров’я Житомирської ОДА.
  Атибіотики при цьому захворюванні надаються, крім хламідіозної етіології (тому, можливо, Вам не видали озерлік).
  Замість мелоксікаму Вам видали ревмоксікам, тому що це одна група препаратів із однією дією.
  Лікарняна каса забезпечує для лікування реактивного артриту/артрозу 5 ампул мукосату, тому Вам видали тільки 5 шприців і довелося докуповувати препарат і шприци.
  Щоб отримати детальнішу інформацію, зателефонуйте до офісу: 22 54 02.

 3. Наталия

  Листопад 14, 2011 at 16:47

  “Они, (то-есть я), могут пролечиться за счет организации неограниченное количество раз на неограниченную сумму” – со слов эксперта. Тогда почему мне в стационаре выдали все согласно назначения, пусть даже с заменой некоторых препаратов, а когда перевели на дневной стационар в поликлинику, то сказали, что мне больше по “ЛК” выдать ничего не могут, так как по одному и тому же диагнозу дважды не лечат за счет “ЛК”. Но ведь в больнице меня не вылечили?
  Овруч.
  Д-з: остеохондроз ПКВХ, секвестрована грижа диска L5-S1………

 4. admin1

  Листопад 17, 2011 at 11:19

  Доброго дня, Наталія!
  Відповідаємо Вам:
  За Положенням «Про порядок використання благодійних внесків на медичне забезпечення членів БО «Лікарняна каса Житомирської області» медична допомога надається 12 днів. Певно, саме стільки Ви лікувалися у стаціонарі, а коли зразу після цього перевелися на денний стаціонар, Вам не надали медикаменти за рахунок ЛК. Можете зателефонувати на телефон Гарячої лінії – 55 49 50, якщо є запитання.

 5. Наталья

  Лютий 2, 2012 at 17:44

  Добрый день! В этой организации я с 2001 года. Плачу регулярно за себя и 2 детей. Ни разу, слава Богу, не обращалась в кассу за помощью. В этом году, в январе, сын лежал всего 1 день на обследовании Холтер. За Холтер взяли 50 грн. и 40 грн. ушло на бумагу и пр. (они сказали купить) Мы показывли членский билет, но это не сыграло роли. Стоило платить столько лет, если за обследование за 1 день заплатили 90 грн.? А нам еще предлагали в больнице сделать анализ на гормоны, мы отказались, т.к. он дорогой. Попробуем сделать в диагностическом центре бесплатно, может, там сыграет роль наше членство в этой кассе.
  Наташа.

 6. Pressa

  Лютий 7, 2012 at 10:26

  Доброго дня, шановна Наталія! Якщо Ви робили Холтер в державному медичному закладі та збереглися чеки про сплату, можете прийти до офісу ЛК (вул. Пушкінська, 1. м. Житомир) та написати заяву про повернення цих коштів. В діагностичному центрі можна зробити аналіз на гормони за рахунок ЛК, але не всі. Зателефонуйте за номером 22- 54- 02 або напишіть, на які саме гормони потрібно зробити аналіз.

 7. Татьяна

  Лютий 26, 2013 at 13:28

  Здраствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность стать членом ЛК сразу, а не через 3 месяца? Слышала, что можно, если проплатить взносы сразу за год или если есть справка о беременности.

 8. admin2

  Березень 1, 2013 at 16:05

  Доброго дня. Згідно з Положенням про членство в благодiйнiй органiзацii “Лiкарняна каса Житомирськоi областi” громадяни набувають права членів ЛК через 3 календарних місяці з моменту вступу до організації після внесення ними вступного та трьох щомісячних добровільних пожертвувань. Винятком є лише учасники програми “Потурбуйся про батьків”. Завдяки їй пільгові умови вступу та можливість відразу користуватися допомогою ЛК мають батьки, якщо їх дорослі діти вже перебувають в організації та сплатять за них добровільні пожертвування.
  Нагадуємо, що планові хірургічні втручання та пологи забезпечуються за рахунок ЛК при умові членства в організації не менше одного року або внесенні добровільних пожертвувань за рік авансом. Але можливість отримувати допомогу за рахунок ЛК в цих випадках також наступає не раніше, ніж через три календарних місяці.

 9. Надія

  Серпень 19, 2013 at 18:39

  Чи необхідно сплачувати благодійний внесок при поступленні на стаціонар членам лікарняної каси? Якщо потрібно, то де таке написано? В нас медицина безкоштовна чи основана на благодійних внесках?

 10. admin2

  Серпень 20, 2013 at 09:09

  Є Постанова Кабінету Міністрів України № 1222 від 2000 р., яка дозволяє лікувальним закладам просити благодійний внесок. Ця ж постанова дає Вам право вибирати: платити чи ні, і якщо платити, то скільки Ви можете.

 11. Надія

  Серпень 20, 2013 at 23:24

  Тобто вимога головного лікаря районної лікарні сплатити 50 грн. благодійного внеску за виписку лікарняного листа є неправомірною. Куди і кому скаржитися на таких “лікарів”?

 12. admin2

  Серпень 27, 2013 at 09:18

  Міськздороввідділ, прокуратура.

 13. Ирина Викторовна

  Вересень 20, 2013 at 09:30

  Почему не все болезни лечит ЛК? Например, кандидоз. Мне приписали на 350 грн. лечения. Зачем мне тогда платить взносы?

 14. admin2

  Жовтень 1, 2013 at 08:49

  ЛК не лечит болезни, которые, согласно законам и приказам, должно обеспечивать государство (СПИД, туберкульоз, химиотерапия), а также не лечит все, что связано с алкоголем. В частности кандидоз, чаще всего проявление выше названных заболеваний или осложнение антибиотикотерапии. Поэтому кандидоз ЛК не обеспечивает.

 15. Антон

  Жовтень 6, 2013 at 22:06

  Чому ЛК не видає противірусних препаратів: анаферон, амізон, арбідол і препаратів детоксикації організму – наприклад, атоксил?

 16. admin2

  Жовтень 7, 2013 at 10:08

  Анаферон та арбідол – гомеопатичні препарати. Амізон – група аналгетиків.
  Згідно з науковими даними, при ГРВІ та грипі медикаментозні засоби не повинні призначатися. Названі препарати не можуть впливати на вірус, оскільки він знаходиться внутрішньоклітинно, а оболонка клітини не пропускає жодного медикамента.
  Про препарати можна прочитати в газеті “Експресс”. Також незабаром буде передача по телеканалу ICTV.

 17. лілія

  Вересень 29, 2014 at 19:21

  Чи підлягають лікуванню через касу такі захворювання як ГРВІ та ГРИП? І чи при здачі загальних аналізів сечі та крові, призначених дільничним лікарем, все необхідне для цього потрібно купувати за власний кошт, чи ці матеріали мають надаватися безкоштовно через лікарняну касу? І хто це має виписувати і наголошувати, що пацієнт є членом лікарняної каси? У нас в Бердичеві про це навіть не питають у поліклініці, а коли напряму ставиш питання – тиша у відповідь.

 18. admin

  Вересень 30, 2014 at 13:55

  Добрий день! Згідно з Положенням “Про порядок використання добровільних пожертвувань на медичне забезпечення членів “Лікарняної каси Житомирської області” такі захворювання, як грип та ГРВІ не забезпечуються медикаментами по ЛК. Якщо у пацієнта виникли ускладнення грипу чи ГРВІ (гайморит, бронхіт, отит, наприклад), то ці хвороби забезпечуються по ЛК згідно з протоколами лікування.
  Загальний аналіз крові та сечі за направленням лікаря – по ЛК.
  При зверненні за медичною допомогою необхідно сказати, що Ви є членом ЛК і пред”явити посвідчення члена ЛК.
  При виникненні питань чи проблем в м. Бердичів необхідно звертатися до лікаря-експерта ЛК – Матієць Ліля Адамівна (4-07-14) або у офіс, відділ експертизи – 0412-22-54-02, “гаряча лінія” – 0674113093.

 19. Ольга

  Жовтень 16, 2014 at 09:55

  Доброго дня! Чи може бути членом Лікаряної каси людина, яка зареєстрована і проживає в м.Києві? дякую

 20. admin

  Жовтень 17, 2014 at 14:58

  Доброго дня!
  Так, може бути, але отримувати медичну допомогу за рахунок ЛК Ви зможете у лікувальних закладах Житомирської області, тобто це актуально, якщо у Вас тут проживають родичі, знайомі. Вступити та сплачувати внески можна безпосередньо на сайті ЛК.
  У випадку Вашого постійного проживання в Києві рекомендую вступити до “Муніципальної лікарняної каси м.Києва”.

 21. Ігор Бігоцький

  Липень 13, 2015 at 22:27

  Щодо членства громадян, які проживають не в Житомирській області (наприклад, Київська ). Лікування тільки в закладах Житомира? Ніяких варіантів? А якщо житель Житомирської області хоче пройти лікування за межами Житомирської області?

 22. Альона

  Листопад 24, 2015 at 11:59

  Доброго дня! Я вступила до ЛК 21.10.2015 р. і внесла внесок у розмірі 43 грн. Мені сказали, що ця сплата зараховується за жовтень місяць. До якого числа я повинна сплатити внесок за листопад 2015 р.?

 23. Татьяна

  Січень 10, 2016 at 12:28

  Здравствуйте! Почему доктор отказывается выписывать лекарства по кассе моему ребенку? Была у дочки ангина, лечились дома. Я в кассе 8 лет!

 24. admin

  Січень 25, 2016 at 15:16

  Згідно з Положенням про амбулаторне лікування членів благодійної організації “Лікарняна каса Житомирської області”, ЛК забезпечує лікування в амбулаторних умовах більше ніж 100 захворювань, в тому числі і ангіну. У випадку відмови лікаря виписати ліки або при виникненні інших непорозумінь просимо Вас звертатися до лікаря-експерта, який є в кожному лікувальному закладі або за телефоном гарячої лінії 067-411-30-93. Ознайомитись із Положенням можно за посиланням:

 25. admin

  Січень 26, 2016 at 10:35

  У Вашому випадку сплата зараховується за листопад, якщо сплачуєте з 21.10.15 по 21.11.15, а при сплаті з 22.11.15 – за грудень.

 26. Angel

  Квітень 9, 2017 at 15:14

  Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи можливо пройти обстеження імунолога і алеролога безкоштовно по лікарняній касі, чи потрібно оплачувати?

 27. PR - admin

  Квітень 20, 2017 at 11:12

  Здрастуйте! Прийом цих спеціалістів у комунальних медичних закладах здійснюється безкоштовно.

 28. Ніка

  Березень 12, 2019 at 20:47

  Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, мені народжувати в кінці червня і я хочу стати членом лікарняної каси, що мені необхідно робити, щоб пологи пройшли за рахунок лікарняної каси? Дякую

 29. PR - admin

  Березень 13, 2019 at 09:54

  Добрий день! Як вступити до Лікарняної каси – читайте, будь ласка, за посиланням http://likkasa.com.ua/?p=12
  Зверніть увагу, що членство в ЛК настає через 3 календарних місяці з моменту проплати першого щомісячного добровільного пожертвування.
  Крім того, якщо особа перебуває в Лікарняній касі менше одного року, для отримання медичної допомоги за рахунок ЛК при операціях, пологах, вона повинна сплатити внески за рік наперед.
  Якщо виникли ще якісь питання, телефони з питань вступу та сплати щомісячних добровільних пожертвувань: (0412) 22-38-88, 22-39-65, 067-411-14-51.
  Цілодобова «гаряча лінія» з медичних питань – 067-411-30-93.Залиште коментар!

За ці послуги в лікарні ви платити тепер не повинні: повний перелік

За ці послуги в лікарні ви платити тепер не повинні: повний перелік З 1 СЕРПНЯ 2019 року українці можуть скористатися 54 безкоштовними діагностичними та лікувальними послугами за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Для пацієнтів це означає, що не потрібно буде приносити шприци, рукавички, вату — все враховано, кажуть у МО3. Які аналізи та обстеження […]

Детальніше
Читати блог »

Українці можуть безкоштовно отримати 78 лікарських засобів. Покрокова інструкція

https://ukrainianpeople.us/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be%d1%88%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82/?fbclid=IwAR1z6AHpw-i63TNWZ1BBUhfg7UY5qlC-NlvV8JKBbh-8Xzx94pS187mGZbc Українці можуть безоплатно отримати 78 лікарських засобів.  Про це повідомляє Національна служба здоров’я України (НСЗУ).  Пише Правда Життя Це забезпечує державна програма “Доступні ліки”. Всього ...

“Тариф на пологи буде в межах 9000 гривень”: інтерв’ю про медреформу з Олегом Петренком

https://ukr.segodnya.ua/ukraine/my-ne-bogataya-strana-chudes-ne-byvaet-intervyu-o-medreforme-s-olegom-petrenko-ch-2-1314144.html У 2020 році медреформа запрацює на повну. Для цього Верховній Раді потрібно прийняти програму медичних гарантій – перелік послуг, які ...

#medi