Документи

Статут благодійної організації "Лікарняна каса Житомирської області"

Оприлюднено

СТАТУТ
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ЛІКАРНЯНА КАСА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

РОЗДІЛ І

Загальні положення

1.1. Благодійна організація “Лікарняна каса Житомирської області” – надалі ЛК – є громадською неурядовою благодійною організацією, яка об’єднує фізичних та юридичних осіб на добровільній основі та спільності інтересів із метою здійснення благодійної діяльності у відповідності з Законом України “Про благодійництво та благодійні організації” і не передбачає отримання прибутку від даної діяльності.

1.2. ЛК створена на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.3. Діяльність ЛК має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки.

1.4. ЛК у своїй діяльності керується Конституцією України, іншими нормативно-правовими актами законодавства, цим Статутом, іншими документами, які затверджуються правлінням.

1.5. ЛК набуває статусу самостійної юридичної особи з моменту її державної реєстрації. ЛК має свої круглі печатки, штампи, фірмовий бланк зі своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в установах банків, власну символіку, зразки якої затверджуються правлінням.

Втручання державних органів у діяльність ЛК не допускається, як не допускається втручання благодійної організації у діяльність державних органів та інших об’єднань.

1.6. ЛК є місцевою (обласною) благодійною організацією. Територія її діяльності поширюється на територію Житомирської області.

1.7. Повна назва благодійної організації:
українською мовою: членська благодійна організація “Лікарняна каса Житомирської області”,

російською мовою: членская благотворительная организация “Больничная касса Житомирской области”,
англійською мовою: The hospital insurance of Zhуtomуr regіon.

1.8. Юридична адреса: 10014, м. Житомир, вул.Пушкінська, 1.

1.9. Організаційно-правова форма – членська організація.

РОЗДІЛ ІІ

Основні цілі та завдання
Предмет діяльності

2.1. Головною метою ЛК є об’єднання зусиль громадськості, юридичних та фізичних осіб області для здійснення заходів, спрямованих на покращення медичного забезпечення членів ЛК у випадку їх захворювання шляхом медикаментозного, діагностичного, консультативного обслуговування в стаціонарі, в умовах денного стаціонару, стаціонару вдома, в амбулаторних умовах, поза межами лікувального закладу Житомирської області; а також сприяння розвитку охорони здоров’я в області, вдосконалення медичної допомоги населенню, втілення нових форм діагностики та лікування.

2.2. Основними завданнями ЛК є:
медикаментозне забезпечення членів ЛК в разі їх захворювання ліками, виробами медичного призначення, розхідними матеріалами;

аналіз та узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду в сфері охорони здоров’я;

допомога медичним закладам в забезпеченні, спеціальними лікувальними препаратами, обладнанням, апаратурою та інструментарієм;

інформаційна та роз’яснювальна робота по залученню юридичних та фізичних осіб, в тому числі іноземних, для фінансового забезпечення діяльності ЛК;

Сприяння:
організації розробок по створенню нових методів лікування;

розвитку цільових програм, спрямованих на вдосконалення організації охорони здоров’я та поліпшення медичного забезпечення членам ЛК;

покращенню захисту материнства та дитинства, малозабезпечених верств населення (інвалідів, осіб похилого віку);
пропаганді здорового способу життя;

розвитку зв’язків медичної громадськості із всеукраїнськими, місцевими та міжнародними організаціями з питань вдосконалення роботи у сфері охорони здоров’я;
проведенню медичних конференцій, семінарів, симпозіумів;
підтримці і впровадженню прогресивних медичних технологій;

наданню допомоги малозабезпеченим особам шляхом часткової оплати вартості медичних послуг в амбулаторно-поліклінічних, реабілітаційних та стаціонарних закладах;

розвитку фундаментальних досліджень з метою прискорення науково-технічного прогресу з використанням новітніх досягнень в галузі медицини;

консультативній і лікувальній діяльності в галузі охорони здоров’я;
підготовці наукових кадрів та підвищенню кваліфікації спеціалістів;
міжнародному співробітництву в галузі медицини, обмін досвідом та кадрами, розробка спільних гуманітарних програм.

РОЗДІЛ ІІІ

Форми здійснення благодійної діяльності

3.1. Благодійна допомога може надаватись у вигляді:
одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
розробка конкретних цільових програм;

допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
дарування або дозволу на безплатне (пільгове) користування об’єктів власності;

дозволу на використання своєї емблеми, назви, символів;
подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;

3.2. Здійснення благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації чи ліцензування в установленому законом порядку.

РОЗДІЛ ІV

Благодійна програма

4.1. Благодійна програма приймається на Загальних зборах (конференції) ЛК і є комплексом заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям.

4.2. На фінансування благодійних програм повинна використовуватись вся сума надходжень що надійшла за фінансовий рік від підприємств і організацій, що перебувають у власності благодійної організації, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням ЛК; а також кошти, які надходять від членів ЛК та інших благодійників.

4.3. За умови реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

РОЗДІЛ V

Органи управління благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області»

5.1. Органами управління лікарняної каси є конференція лікарняної каси, Президент, правління, наглядова рада, ревізійна комісія та виконавча дирекція. Рішенням конференції лікарняної каси можуть бути створені й інші органи управління, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

5.2. Органи управління лікарняної каси створюються та діють у порядку, визначеному її Статутом та нормативно-правовими актами.

5.3. Конференція лікарняної каси

5.3.1. Вищим органом управління лікарняної каси є конференція.

5.3.2. Конференція може приймати рішення з будь-яких питань діяльності лікарняної каси, якщо вони не суперечать діючому законодавству.

5.3.3. До виключної компетенції конференції членів лікарняної каси належить:

затвердження статуту лікарняної каси, внесення до нього змін і доповнень;

обрання членів органів управління лікарняної каси;
прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію лікарняної каси.

5.3.4. Конференція може передати частину своїх повноважень (окрім виключної компетенції) іншим органам управління.

5.3.5. Повідомлення про скликання чергової конференції лікарняної каси повинно бути зроблене не пізніше ніж за 20 календарних днів до її скликання із зазначенням часу і місця її проведення та порядку денного, шляхом опублікування у засобах масової інформації.

5.3.6. Конференція вважається правомочною, якщо на ній представлено не менш як 50 відсотків делегатів від членів лікарняної каси.

5.3.7. Голосування на конференції відбувається за принципом – один член лікарняної каси, присутній на конференції, має один голос.

5.3.8. Рішення конференції лікарняної каси про ліквідацію та реорганізацію, внесення змін та доповнень до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 2/3 членів лікарняної каси, присутніх на конференції. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів делегатів, присутніх на конференції.

5.3.9. Порядок голосування на конференції лікарняної каси визначається відповідним положенням або регламентом роботи.

5.3.10. Рішення конференції лікарняної каси оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем конференції.

Протоколи є обов’язковими для зберігання відповідно до законодавства України. На вимогу членів лікарняної каси їм видаються для ознайомлення протоколи конференції, а також засвідчені посадовими особами витяги з протоколів.

5.3.11. Конференція лікарняної каси скликається органами управління не рідше одного разу на три роки.

Позачергова конференція лікарняної каси скликається її органами управління з власної ініціативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси лікарняної каси або на вимогу половини членів ЛК.

Повідомлення про позачергову конференцію має бути зроблене в ті ж строки, встановлені для скликання чергової конференції.

5.4. Виконавчий орган – правління

5.4.1. Виконавчим органом лікарняної каси є правління. Повноваження правління визначаються цим Статутом та відповідним положенням.

5.4.2. Правління представляє інтереси лікарняної каси в період між конференцією.

Правління підзвітне конференції лікарняної каси і в межах компетенції, визначеної цим статутом та Положенням про правління, контролює і регулює діяльність інших органів управління.

5.4.3. До компетенції правління належить:
затвердження положень про порядок медикаментозного забезпечення членів лікарняної каси, матеріально-технічного забезпечення лікувальних закладів та реалізацію основних цілей діяльності, передбачених цим статутом;

вирішення питань про прийняття нових членів до лікарняної каси та припинення членства у ній;

визначення порядку прийняття рішень про придбання та розподіл медикаментів та інших санітарно-технічних засобів, використання тимчасово вільних коштів;

затвердження кандидатури виконавчого директора;

затвердження кошторису та штатного розпису виконавчої дирекції лікарняної каси, умов оплати праці співробітників;

реалізація права власності на майно та кошти лікарняної каси;

затвердження внутрішніх актів та документів лікарняної каси, їх організаційної структури;

затвердження зразків печаток, штампів, бланків, символіки лікарняної каси, положень про них;

прийняття рішень про створення та організацію відділень, філій, представництв лікарняної каси, затвердження положень про них, призначення та звільнення іх керівників;

вирішує інші питання для виконання статутних завдань.

5.4.4. Правління лікарняної каси обирається строком на три роки. Членами правління може здійснюватись подальша ротація його персонального складу при умові, що до наступних перевиборів зберігається не менше 1/2 початкового складу.

Члени правління працюють на громадських засадах та ними не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах з лікарняною касою, крім виконавчого директора, який бере участь у засідання правління з правом голосу .

У чергових засіданнях правління можуть брати участь представники інших органів управління та виконавчої дирекції з правом дорадчого голосу.

5.4.5. Кількісний склад правління визначається конференцією ЛК.

5.4.6. Очолює правління Президент.

5.4.7. Організаційною формою роботи правління є засідання, що скликаються у строки, визначені положенням, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання можуть скликатися за наполяганням Президента або половини членів правління, а також за зверненням інших органів управління.

5.4.8. Правління правомочне приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менше половини його членів.

Рішення правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина його членів, які беруть участь у засіданні.

Рішення правління оформляється протоколом, який підписується Президентом лікарняної каси. Протоколи є обов’язковими для зберігання відповідно до законодавства України. На вимогу членів лікарняної каси їм видаються для ознайомлення протоколи, а також засвідчені посадовими особами витяги з них.

5.4.9. Правління ЛК один раз на рік звітує про свою діяльність з виїздом в регіони з запрошенням представників громадських організацій та об’єднань, трудових колективів, засобів масової інформації, інших бажаючих.

5.5. Президент ЛК

5.5.1. Президент обирається конференцією ЛК строком на три роки.

5.5.2. Президент:

організовує роботу правління та лікарняної каси у період між конференцією;
забезпечує виконання рішень конференції ЛК;
сприяє розробці стратегічних напрямків розвитку та діяльності ЛК;

без доручення діє від імені лікарняної каси, представляє її у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, громадськими організаціями та об’єднаннями;

має право підпису від імені лікарняної каси договорів, угод, контрактів, інших документів, що стосуються діяльності лікарняної каси;

головує на засіданнях правління, підписує рішення правління;
звітує про роботу на конференції лікарняної каси.

На Президента можуть бути покладені й інші обов’язки по забезпеченню поточної діяльності організації.

Президент несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

5.6. Виконавча дирекція лікарняної каси

5.6.1. Для забезпечення поточної діяльності правління створюється виконавча дирекція на чолі з виконавчим директором. Виконавча дирекція складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із лікарняною касою.

5.6.2. Виконавча дирекція здійснює свою діяльність згідно з цим Статутом та відповідним Положенням, затвердженим правлінням.

5.6.3. Виконавчий директор:
приймає участь у засіданнях Правління з правом голосу
без доручення представляє інтереси лікарняної каси та діє від її імені;

представляє лікарняну касу в її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами;

укладає договори та інші угоди від імені лікарняної каси, підписує доручення на провадження дій від імені лікарняної каси;

призначає на посади та звільняє з посад працівників лікарняної каси, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства про працю, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників лікарняної каси;

вирішує інші питання діяльності лікарняної каси відповідно до статуту та внутрішніх документів організації.

Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на виконавчу дирекцію завдань.

5.7. Ревізійна комісія лікарняної каси

5.7.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю лікарняної каси здійснює ревізійна комісія.

5.7.2. Ревізійна комісія підзвітна і відповідальна перед конференцією лікарняної каси, а в період між її скликаннями – правлінню.

5.7.3. Кількісний склад ревізійної комісії складається з 5-ти осіб. Обрання членів ревізійної комісії проводиться конференцією ЛК строком на три роки. Членами правління може здійснюватись подальша ротація персонального складу ревізійної комісії при умові, що до наступних перевиборів зберігається не менше 1/2 початкового складу.

До складу ревізійної комісії не можуть входити члени наглядової ради, правління та особи, які перебувають з лікарняною касою у трудових відносинах.

5.7.4. Перевірки результатів фінансово-господарської та іншої благодійної діяльності лікарняної каси проводяться ревізійною комісією не рідше двох раз на рік. Позапланові перевірки проводяться за рішенням наглядової ради або на вимогу правління чи Президента.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок конференції лікарняної каси, в період між її скликаннями – Правлінню та наглядовій раді.

5.7.5. На вимогу ревізійної комісії їй надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб лікарняної каси.

Ревізійна комісія має право за погодженням із правлінням залучати на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з лікарняною касою.

5.7.6. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами про результати діяльності лікарняної каси.

5.7.7. Засідання Ревізійної комісіє є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Рішення приймається більшістю голосів.

5.8. Наглядова рада

Наглядова Рада має право приймати рішення за наявності половини її членів. Кожен член Наглядової Ради має один голос. При однаковій кількості голосів „за” і „проти” голос голови є вирішальним. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів.

РОЗДІЛ VІ

Майно благодійної організації

6.1. У власності ЛК можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

Кошти та майно ЛК використовується для досягнення мети і виконання завдань згідно зі Статутом та для забезпечення власного функціонування. Кошти та майно ЛК, в тому числі при її ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами, а використовуються для виконання статутних завдань, на благодійні цілі або направляються в доход держави.

6.2. Джерелами формування майна та коштів є:
внески засновників та членів;

благодійні внески і пожертвування , що мають цільовий характер;

надходження від проведення благодійних компаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів,
доходи від депозитних вкладів та цінних паперів;

Джерелом формування майна та коштів ЛК не можуть бути кредити. Майно та кошти ЛК не можуть бути предметом застави.

6.3. ЛК здійснює діяльність, спрямовану на виконання своїх статутних цілей та завдань. Вона користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, що стосуються благодійної діяльності.

Розмір витрат на утримання ЛК не може перевищувати 20% від кошторису організації в поточному році.

6.4. Діяльність ЛК, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова господарська діяльність.

Надходження ЛК від своєї діяльності спрямоване виключно на благодійництво.

РОЗДІЛ VІІ

Організаційно-правове регулювання

7.1. Учасниками та членами ЛК можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли повноліття (18 років), а також юридичні особи незалежно від форм власності.

7.2. Засновники ЛК на Загальних Зборах (конференції) приймають рішення про заснування благодійної організації, затверджують її Статут, формують орган управління, заслуховують звіти Наглядової Ради, щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна ЛК, вирішують інші питання, віднесені до їх компетенції згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

7.3. Реорганізація та ліквідація.

7.3.1. Реорганізація ЛК здійснюється за рішенням Загальних Зборів (конференції) відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

При реорганізації ЛК її права і обов’язки переходять до її правонаступників.

ЛК не може бути реорганізована в юридичну особу, метою якої є отримання прибутку.

7.3.2. Ліквідація ЛК здійснюється в установленому законодавством порядку.

При ліквідації за рішенням Загальних Зборів (конференції) створюється ліквідаційна комісія, а у випадку прийняття такого рішення судовим органом – ліквідаційна комісія призначається органом, який прийняв дане рішення.

Загальні збори після прийняття рішення про ліквідацію визначають порядок та строки її проведення , строк подання претензій до ЛК.

З моменту прийняття рішення про ліквідацію до ліквідаційної комісії переходять усі повноваження по управлінню майном та справами ЛК, вона є єдиним уповноваженим представником благодійної організації з питань, що мають відношення до її діяльності.

Після ліквідації ЛК питання про майно вирішується у встановленому законодавством порядку.

РОЗДІЛ VІІІ

Права

З метою здійснення благодійної діяльності “Лікарняна каса Житомирської області” через своїх посадових осіб чи органів має право:

самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам;

використання благодійних пожертвувань, що надходять до ЛК, на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

утворювати відповідно до законодавства свої відділення, філії, представництва;

об’єднуватись у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створені на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
обмін інформацією та спеціалістами з іншими організаціями;
визначати форми, об’єкти та суб’єкти й обсяги благодійної допомоги;
відкривати рахунки (в національній і іноземній валюті в установах банків);

самостійно встановлює розмір благодійних внесків;
бути членом інших благодійних організацій;

мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації, визначеною Законом України “Про об’єднання громадян”;
популяризувати своє ім’я (назву) символіку;

у встановленому порядку володіти, користуватись і розпоряджатись майном та іншою власністю ЛК;

на здійснення міжнародної благодійної діяльності, не забороненої чинним законодавством України.

РОЗДІЛ ІХ

Обов’язки

9.1. ЛК зобов’язана забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про благодійну діяльність.

9.2. Засновники та члени ЛК не мають права отримування матеріальних переваг і додаткових коштів у зв’язку зі своїм становищем в цій організації, крім тих, що передбачені чинним законодавством.

РОЗДІЛ Х

Члени ЛК, їх права та обов’язки

10.1. Членами ЛК можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства , які досягли 18 років, а також юридичні особи, які підтримують мету та завдання ЛК, надають їй матеріальну підтримку або які надають іншу підтримку, що не суперечить діючому законодавству, спрямовану на реалізацію мети і завдань.

Не можуть бути засновниками та членами ЛК органи державної влади та управління і підприємства, установи, організації, що фінансуються з бюджету.

10.2. Юридичні особи, які є членами ЛК, здійснюють свої повноваження через своїх представників.

10.3. Для вступу і виходу з ЛК, особа, яка бажає вступити до неї, подає заяву. У разі колективного вступу підприємство, установа чи організація направляє рішення трудового колективу.

Заява розглядається Правлінням ЛК у місячний термін.

10.4. Член ЛК може бути виключений з неї за рішенням Правління у разі невиконання чи порушення ним статутних вимог. В такому випадку Правління зобов’язане письмово повідомити про це члена ЛК.

10.5. Ніхто не може бути примушений до вступу до ЛК, членство в ній є суто добровільним.

10.6. Права членів ЛК:

брати участь в управлінні справами ЛК, обговоренні питань її діяльності;

бути обраними до виконавчих та контролюючих органів;
брати участь в роботі ЛК;

вносити пропозиції щодо включення питань до порядку денного конференції, правління ЛК;

одержувати матеріальну та іншу підтримку щодо захисту та реалізації своїх прав та інтересів, здійснення власних творчих ідей;
отримувати від ЛК інформацію стосовно її діяльності;
добровільно виходити з ЛК без права повторного вступу.

10.7. Обов’язки.
Дотримуватись вимог Статуту і виконувати рішення Загальних Зборів (конференції).

Виконувати свої зобов’язання перед ЛК.
Не допускати вчинення дій, які наносять шкоду.
Надавати допомогу у пропагуванні діяльності ЛК.

10.8. Розмір вступних та членських внесків встановлюється конференцією ЛК. Порядок сплати визначається Положенням про порядок сплати вступних та членських внесків, яке приймається Правлінням.

У період між конференціями Правління правомочне приймати рішення щодо зміни розміру членських внесків через зміни економічної ситуації у країні.

Нагляд та контроль за дотриманням Положення про порядок сплати вступних і членських внесків покладається на виконавчу дирекцію.

10.9. За активну участь в роботі ЛК до її членів можуть застосовуватись заходи заохочення.

10.10. Особи до 18 років, батьки яких є членами ЛК, користуються правами нарівні з членами благодійної організації.

8 коментарів до “Статут благодійної організації "Лікарняна каса Житомирської області"

  1. Напишіть, будь-ласка, які препарати повинні бути назначені лікарем при лікуванні бронхіту, гострого бронхіту по Лікарняній касі? Дякую за відповідь.

  2. Лікар може призначити відхаркувальні засоби.

  3. Так, лікар призначає при амбулаторному лікуванні бронхіта відхаркувальні засоби, такі як Амброксол 30, Мукалтін, але за власний кошт а не за рахунок лікарняної каси. Чому? Це правильно? Якщо ні, то навіщо мені платити внески до благодійного фонду “Лікарняна каса” і лікуватися за власні кошти?

  4. Лікар поступив не правильно. Дані ліки забезпечує Лікарняна каса. У Вашому випадку необхідно відразу звернутися до лікаря-експерта, які є в кожному лікувальному закладі, або зателефонувати за номером 0412 – 22-54-02

  5. Звертаюся від імені члена лікарняної каси, дитини війни, яку змушують купувати миючі засоби для відділення та ліки на крапельниці у кардіологічному відділенні , навіть системи та фіз. розчин виписують за власний кошт. Чому не можна виписати аналог необхідних ліків, які можуть бути видані через ЛК? Думаю, що видів систем не існує і працюють всі за однаковим принципом, тому вони не можуть комусь підходити, а комусь ні, щоб змушувати купувати самостійно якісь інші, а миючими засобами лікувальний заклад повинен бути забезпечений не пацієнтами. Чекаю відповіді. Дякую.

  6. Ви повністю праві. З питанням, чому Ви купуєте – звертайтеся до керівництва лікарні або до департаменту охорони здоров’я.

  7. Здравствуйте! Вы говорите, что в случае, если врач не выписал положенные мне лекарства за счет ЛК, то я могу обратиться к эксперту в моем лечебном учреждении. Есть ли эксперт в поликлинике семейных врачей КУ ЦГБ №2? Напишите, пожалуйста, фамилию.

Коментарі закриті.