Документи

Положення про членство в благодiйнiй органiзацiї "Лiкарняна каса Житомирської областi"

Оприлюднено

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О”
рішенням звітно-виборної конференції
протокол N 1 вiд  20 грудня 2003р.
із змінами та доповненнями,
затвердженими рішеннями правління,
протокол №5 від 15.07.04 р., протокол №8-05 від 22.12.05р.
протокол №2-07 від 03.04.07р., протокол №3-08 від 30.05.08р.,
протокол №5-09 від 02.10.09р., протокол №6-10 від 08.10.10р.,
протокол №6-11 від 16.12.11р., протокол №3-14 від 30.05.14р.,
протокол №1-15 від 03.03.15р., протокол №3-15 від 24.04.15р.
протокол №5-16 від 23.12.16 р., протокол №4-18 від 05.10.18р.
протокол №2-19 від 17.05.19р., протокол №2-23 від 26.05.23р.

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО ЧЛЕНСТВО В БЛАГОДIЙНIЙ ОРГАНIЗАЦII
“ЛIКАРНЯНА КАСА ЖИТОМИРСЬКОI ОБЛАСТI”
 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Метою цього Положення є врегулювання відносин між благодійною організацією “Лікарняна каса Житомирської області” та її членами, встановлення порядку внесення вступних і щомісячних добровільних пожертвувань; положення розроблене відповідно до п.10.8 Статуту благодійної організації “Лікарняна каса Житомирської області” /надалі – ЛК /.

1.2. Членами ЛК можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, якi досягли 18 років, а також юридичні особи, які підтримують мету та завдання ЛК, надають їй матеріальну підтримку або іншу допомогу, що не суперечить чинному законодавству України.

1.3. Особи віком до 18 років користуються правом членства в ЛК за умови внесення одним із батьків добровільних пожертвувань в порядку, передбаченому п.4.4 цього Положення.

1.4 Один із батьків, який є членом ЛК, і має дітей віком до 18 років, може вносити додаткове пожертвування, розмір якого визначений п. 4.4.

1.5. Юридичні особи, якi є членами ЛК, здійснюють повноваження через своїх представників.

1.6. Розмір щомісячних добровільних пожертвувань до ЛК становить до 3% від встановленого розміру мінімальної заробітної плати і визначається Правлінням ЛК.

2. ПРАВА ЧЛЕНIВ ЛК

2.1. Члени ЛК мають право:

– на медикаментозне забезпечення, діагностичні обстеження, які передбачені Положенням „Про порядок використання добровільних пожертвувань на медичне забезпечення членів „Лікарняної каси Житомирської області”, за умови, що на момент призначення обстеження, лікування внесено всю суму добровільних пожертвувань за період перебування в ЛК;

– брати участь в управлiннi справами ЛК;

– обговорювати питання діяльності ЛК;

– бути обраним до органів управління ЛК;

– брати участь в роботі ЛК;

– вносити пропозиції щодо включення питань до порядку денного Конференції ЛК;

– отримувати від ЛК інформацію щодо її діяльності;

– отримувати матеріальну й іншу підтримку від ЛК;

– добровільно виходити з ЛК без права повторного вступу;

– на захист і реалізацію своїх законних прав та інтересів;

– на здійснення власних творчих ідей.

2.2. Члени ЛК можуть мати iншi права, передбачені чинним законодавством, в тому числі право на звернення до відповідних органів у випадку невиконання ЛК вимог Статуту та норм чинного законодавства.

2.3. Діти до 18 років, що користуються правом членства в ЛК відповідно до п. 1.3. даного Положення, мають право на медикаментозне забезпечення, діагностичні обстеження, які передбачені Положенням „Про порядок використання добровільних пожертвувань на медичне забезпечення членів „Лікарняної каси Житомирської області”, за умови, що на момент призначення обстеження, лікування одним з батьків внесено всю суму добровільних пожертвувань за період перебування в ЛК.

2.4. Громадяни набувають права членів ЛК через 3 календарних місяці після внесення ними вступного та трьох щомісячних добровільних пожертвувань. Датою вступу до ЛК вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок ЛК.

2.5. В разі вступу до ЛК юридичної особи, її співробітники набувають права членів ЛК на наступний день після надходження вступного та одного щомісячного добровільного пожертвування на розрахунковий рахунок ЛК.

2.6. Член ЛК має право вносити добровільні пожертвування щомісяця, щоквартально, раз у півроку та в іншій формі за умови внесення всієї суми добровільних пожертвувань за відповідний період.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНIВ ЛК

3.1. Члени ЛК зобов’язані:

– дотримуватися вимог Статуту ЛК;

– виконувати рішення Конференції ЛК;

– не допускати вчинення дій, якi наносять шкоду діяльності ЛК;

– надавати допомогу в пропагуванні діяльності ЛК;

– своєчасно вносити добровільні пожертвування;

– дотримуватися положень і внутрішніх документів ЛК;

3.2. При отриманні картки члена ЛК громадяни мають надати такі документи: паспорт, ідентифікаційний номер, студентський квиток, квитанції про сплату.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ТА РОЗМIР

добровільних пожертвувань

4.1. Особи, які виявили бажання бути членом ЛК, вносять вступне добровільне пожертвування у розмiрi 10 (десять) грн (з 01.07.20023р.).

4.2. Громадяни, за винятком осіб, зазначених у п.4.3, вносять 95 (дев’яносто п’ять) грн (з 01.07.2023р.).

4.3. Добровільні пожертвування у розмірі 45 (сорок п’ять) грн). (з 01.07.2023р.) сплачують:

а) студенти до 23 років, які навчаються на денному стаціонарі навчальних закладів;

б) особи, вказані в п.5.1 даного Положення.

4.4. Один із батьків, який є членом ЛК, і має дітей віком до 18 років, може вносити додаткове пожертвування у розмiрi 25 (двадцять пять) грн. (незалежно від кількості дітей).

4.5. Новонароджені користуються правами члена ЛК за умови сплати за них одним із батьків трьохмісячного розміру добровільних пожертвувань (75 грн.) у термін до 30 календарних днів із дати народження. В іншому випадку членство дитини наступає на загальних підставах, через 3 календарні місяці з моменту сплати.

4.6. Діти, які користувалися правами членів ЛК згідно з пункту 1.3 цього Положення, після досягнення повноліття (18 років), мають право на набуття статусу члена ЛК за умови індивідуального продовження внесення щомісячних добровільних пожертвувань (згідно з пунктами 4.2. або 4.3. цього Положення) протягом 90 календарних днів із дня досягнення повноліття. В іншому випадку вступ до ЛК здійснюється на загальних підставах, згідно з пунктом 2.4. цього Положення.

4.7. У разі призову на строкову службу, мобілізації до Збройних Сил України, виїзду за кордон на термін більше трьох місяців член ЛК має право (за заявою) призупинити внесення добровільних пожертвувань на період існування вказаних обставин (не більше двох разів за період перебування в ЛК).

4.8. Внесення добровільних пожертвувань членами ЛК здійснюється у фінансових установах самостійно або шляхом утримання із заробітної плати бухгалтерією підприємства, установи, організації, в якій працює член ЛК, в разі укладення з ними договорів про співробітництво.

4.9. Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності можуть вносити повністю або частково добровільні пожертвування за своїх спiвробiтникiв у випадку їх членства в ЛК.

5. ОКРЕМІ ВИПАДКИ

5.1. У виняткових випадках (пологи) діти до 18 років, що користуються правом членства в ЛК відповідно до п. 1.3. даного Положення, можуть отримати за рішенням правління картку члена ЛК.

5.2. У разі відсутності добровільних пожертвувань від члена ЛК протягом трьох місяців підряд без поважних причин Правління може вирішити питання щодо його виключення з ЛК.

5.3. Повторний вступ до ЛК осіб, якi були виключені, не передбачений.

5.4. Відновлення в ЛК проводиться згідно з «Тимчасовим положенням про відновлення громадян у ЛК» за рішенням Правління.

5.5. У разі смерті фізичної особи її перебування в ЛК припиняється. Набуття прав та обов’язків члена ЛК в порядку правонаступництва не допускається.

6. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

6.1. Внесені вступні та щомісячні добровільні пожертвування при припиненні членства в ЛК не повертаються.

6.2. Кошти та майно ЛК не розподіляються між її членами, а використовуються лише для виконання статутних завдань.

6.3. У випадку реорганізації ЛК активи та майно переходять до правонаступників, при лiквiдацiї – в дохід держави.

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Правління ЛК.